Főoldal / Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1.         BEVEZETŐ

 

A Luszi Speed Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1141 Budapest, Kalauz utca 49. cégjegyzékszám: 01-09-725382, adószám: 13242277-2-42 elkötelezett a személyes adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztonságos és átlátható kezelése mellett.

 

A Luszi Speed Kft. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó, igénybe vevő megrendelők, valamint az egyéb szerződéses partnerek kapcsolattartói, ezen felül a Luszi Speed Kft.  munkavállalói személyes adatainak kezelése szabályairól és a Luszi Speed Kft-nél követendő gyakorlatról a jelen szabályzatot alkotja (a továbbiakban: „Szabályzat”).

 

A Szabályzat az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation; a továbbiakban: „GDPR”) való megfelelést szolgálja. A Luszi Speed Kft. a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelési tevékenység során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a fentiek szerinti érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Luszi Speed Kft. biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.

 Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Luszi Speed Kft. adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
2.         ADATVÉDELMI ALAPFOGALMAK

 

2.1.      Mi az a személyes adat?

Személyes adatról akkor beszélünk, ha egy információ alapján be tudunk azonosítani egy természetes személyt. A legfontosabb személyes adatok az ún. azonosító adatok, pl. név, lakcím, telefonszám, email cím, de ezen kívül személyes adatnak minősül a képmás és a videófelvétel is. 

 

2.2.      Ki az az érintett?

Más néven adatalanynak is hívjuk. Az a természetes személy, akit a személyes adatai alapján beazonosítottunk vagy beazonosíthatunk.

 

2.3.      Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő lehet egy természetes személy vagy egy vállalkozás is, aki vagy amely a tevékenysége során természetes személyekről a fentiek szerinti információkat, azaz személyes adatokat gyűjt, azokat valamilyen formában (pl. számítógépen vagy egy füzetben) rögzíti, tárolja, esetleg valamilyen célra fel is használja. A Szabályzatban leírt adatkezelések esetében az adatkezelő a Luszi Speed Kft. lesz.

 

2.4.      És ki lehet az adatfeldolgozó?

Az adatfeldolgozót az adatkezelő bízza meg, hogy az utasításai alapján, az ő érdekében személyes adatokat kezeljen. 

 

2.5.      Milyen hatóság ellenőrizhet és mi alapján? 

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”) jogosult és köteles az adatvédelmi előírásoknak való megfelelést ellenőrizni. Ugyancsak a NAIH jogosult bírságot kiszabni az előírásokat megszegő adatkezelőkre és adatfeldolgozókra. A NAIH az ellenőrzéseket a GDPR és az Infotörvény (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) alapján végzi. 

 

2.6.      Mit értünk adattovábbítás alatt?

Amennyiben egy személy személyes adatokat küld egy másik személynek (ő az ún. címzett), adattovábbítást végez. Az adattovábbítás történhet személyesen és távollevők között, papíron, emailben vagy akár mobilapplikáción keresztül. Lehetséges egyes személyes adatok továbbítása, de egész adatbázisok megküldésével is megvalósítható. A lényeg, hogy az eddig a küldőnél lévő személyes adatokhoz a címzett is hozzáfér az adattovábbítás eredményeként.

 

2.7.      Mit jelent a profilalkotás kifejezés?

Profilalkotásról akkor beszélünk, ha személyes adatokat valamilyen automatizált folyamattal úgy kapcsolnak össze, hogy azok együttesen kirajzolják az adott személy bizonyos személyes jellemzőit, pl. munkahelyi teljesítményt, gazdasági helyzetet, egészségi állapotot, személyes preferenciákat, érdeklődést, viselkedést, tartózkodási helyet. Az így összeállt ún. profil alkalmas lehet arra, hogy az adott személy jövőbeli magatartását megjósolják és például annak megfelelően kínáljanak neki szolgáltatásokat. 

 

2.8.      Mi az, hogy adatvédelmi incidens?

Olyan támadásokra vagy balesetekre kell gondolni az adatvédelmi incidensek kapcsán, amelyek eredményeképpen az addig biztonságosan kezelt, tárolt személyes adatok jogosulatlan személyek részére hozzáférhetővé válnak, megsérülnek, megsemmisülnek, elvesznek. Manapság jellemzően hacker támadásokkal törnek fel személyes adatokat tartalmazó számítógépes adatbázisokat (adatlopás), de incidensként kezelendő egy szerverállomás tűzeset folytán történő megsemmisülése is.

 

2.9.      Mit tekintünk az érintett hozzájárulásának?

Az adatkezelőnek az adatkezeléshez minden esetben szüksége van egy jogalapra. A hozzájárulás többek között az egyik lehetséges jogalapja az adatkezelésnek. A hozzájárulás lehet egy kifejezett nyilatkozat (pl. „Hozzájárulok, hogy…”) vagy egy olyan ráutaló magatartás (pl. kamerával megfigyelt területen tartózkodás), amellyel az érintett jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A hozzájárulásnak önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie, meghatározott adatkezelésre kell vonatkoznia és megfelelő tájékoztatáson kell alapuljon.

 

2.10.    Mit tekintünk szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésnek? 

Az adatkezelőnek az adatkezeléshez minden esetben szüksége van egy jogalapra. A szerződés teljesítése többek között az egyik lehetséges jogalapja az adatkezelésnek. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő félként (pl. munkaviszony) szerepel. 

 

2.11.    Mit tekintünk jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelésnek? 

Az adatkezelőnek az adatkezeléshez minden esetben szüksége van egy jogalapra. A jogszabályi előírás teljesítése többek között az egyik lehetséges jogalapja az adatkezelésnek. A Luszi Speed Kft. jogosult tehát olyan személyes adatok kezelésére, amelyek a Luszi Speed Kft.-re vonatkozó, magyar vagy európai uniós jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése érdekében van szükség.

 

 

3.         A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

 

A Luszi Speed Kft. adatkezelési tevékenységét a GDPR-ban megfogalmazott alapelvek mentén alakította ki és végzi. A Luszi Speed Kft. ezeket az alapelveket minden adatkezelés minden egyes lépésénél érvényesíti. 

 

3.1.      Jogszerűség

A Luszi Speed Kft. mindenkor biztosítja adatkezelési tevékenysége jogszerűségét. A Luszi Speed Kft. minden adatkezelés kapcsán azonosította és azonosítja az adatkezelés jogalapját, azaz egy érdeket, egy okot, ami indokolttá teszi a személyes adat gyűjtését, tárolását.

 

 

3.2.      Célhoz kötöttség

A Luszi Speed Kft. az adatkezelést mindig, minden esetben egy egyértelműen meghatározott (és jogszerű) célból végzi. Egy adott jogalaphoz többféle egyedi cél is kapcsolódhat. Például a luszi Speed Kft. kapcsolattartás és a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a szerződéses partnerei kapcsolattartóinak személyes adatait.

 

3.3.      Adattakarékosság

A Luszi Speed Kft. csak olyan és annyi személyes adatot kezel, amely és amennyi szükséges és releváns az adott adatkezelési cél szempontjából.

 

3.4.      Pontosság

A Luszi Speed Kft. biztosítja annak szervezeti és informatikai lehetőségét, hogy a hibás vagy hiányos személyes adatokat a hibák, hiányosságok felismerését követően haladéktalanul orvosolni lehessen. Amennyiben a hiba nem orvosolható, mert nem áll rendelkezésre a kijavításhoz, kiegészítéshez szükséges információ, a személyes adatot a Luszi Speed Kft. törli.

 

3.5.      Korlátozott tárolhatóság

A Luszi Speed Kft. az adatkezelés céljának megfelelő tartamban kezeli a személyes adatokat, azaz törli a személyes adatot, ha az már nem szükséges a cél eléréséhez vagy a cél megvalósult.

 

3.6.      Adatbiztonság

A Luszi Speed Kft. minden szükséges technikai és a munkavállalók segítségével minden szervezeti intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése, tárolása, kezelése biztonságos, a jogosulatlan hozzáférést kizáró környezetben történjen.

 

3.7.      Elszámoltathatóság

A GDPR szabályainak való megfelelést a Luszi Speed Kft. biztosítja. A Luszi Speed Kft. a szükséges belső adatkezelési szabályok lefektetésével és gyakorlati alkalmazásuk kikényszerítésével is elősegíti a megfelelést. 

 

 

4.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MENETE

A Luszi Speed Kft. által végzett adatkezeléssel érintetteket a GDPR, az Infotv. és a Munka Törvénykönyve alapján az alábbi jogok illetik meg.

 

4.1.      Tájékoztatás

A Luszi Speed Kft. a személyes adat felvételekor, ezt követően az erre irányuló kérelem beérkezését követő egy hónapon belül, de legkésőbb az első kapcsolatfelvételkor a jelen Szabályzat elérhetővé tételével minden esetben tájékoztatja az érintettet az alábbiakról:

•           a Luszi Speed Kft. elérhetőségei;

•           az adatkezelés célja, jogalapja;

•           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

•           a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

•           a személyes adatok helyesbítésének, törlésének vagy kezelésük korlátozásának kérelmezéséhez, továbbá az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról szóló tájékoztatás;

•           az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásának jogáról szóló tájékoztatás;

•           a kompetens hatósághoz benyújtható panasz-eljárásról szóló tájékoztatás;

•           harmadik országba történtő adattovábbítás feltételei, körülményei;

•           a Luszi Speed Kft. mint adatkezelő jogos érdeke, amely megalapozza az adatkezelést;

•           az adatok forrása.

 

4.2.      Hozzáférés az adatkezelésre vonatkozó információkhoz

Az érintett bármikor megkeresheti a Luszi Speed Kft. azzal a kérdéssel, hogy a Luszi Speed Kft. kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben a Luszi Speed Kft. valóban kezeli az érintett személyes adatait, a Luszi Speed Kft. biztosítja az érintettnek a 4.1 pontban meghatározott információkat.

 

4.3.      A személyes adat helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog

A pontosság elve alapján, ha az érintett észleli, hogy a Luszi Speed Kft. által kezelt személyes adatai hibásak vagy hiányosak, jogosult helyesbítési vagy kiegészítési kérelmével a Luszi Speed Kft. megkeresni és a Luszi Speed Kft. a kérést késedelem nélkül teljesíti.

 

4.4.      Elfeledtetéshez való jog

A Luszi Speed Kft. az érintett indokolt kérelmére a jelen Szabályzatban az egyes adatkezeléseknél (7. pont) meghatározott határidőben törli az érintett Luszi Speed Kft. által kezelt személyes adatait, ha az alábbi okok bármelyike fennáll:

•           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

•           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•           az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

•           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

•           a személyes adatokat gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek szóló, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Luszi Speed Kft.-nek a jelen pont szerinti kérelem esetén sem áll módjában törölni az érintett személyes adatait, amennyiben azok kezelése jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges, továbbá akkor sem, ha arra igények érvényesítéséhez (pl. kártérítés) szükség van. Ezen körülmények fennállásáról a Luszi Speed Kft. tájékoztatja a törlést kérő érintettet.

 

4.5.      Adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az érintett értesítette a Luszi Speed Kft-t a Luszi Speed Kft. által kezelt személyes adatainak pontatlanságáról, erre irányuló kérelemre a Luszi Speed Kft. felfüggeszti a megkereséssel érintett személyes adatok kezelését mindaddig, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát és dönt a helyesbítésről vagy kiegészítésről.

 

A Luszi Speed Kft. korlátozza az adatkezelést akkor is, ha

•           az adatkezelés jogellenessége megállapítást nyert, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•           a személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•           az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és bizonyos időre van szükség annak mérlegeléséhez, hogy a Luszi Speed Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

4.6.      Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Luszi Speed Kft.-nek átadott személyes adatait egy széles körben ismert és alkalmazott, tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek (pl. új munkáltató) megküldje vagy azt a Luszi Speed Kft. az érintett rendelkezése alapján közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek. A Luszi Speed Kft. a kérelmet abban az esetben teljesíti, ha az érintett hozzájárulásán alapuló vagy egy szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok számítógépes rendszerben történő kezeléséről van szó.

 

4.7.      Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a Luszi Speed Kft. a saját vagy más személy jogos érdekének érvényesítése érdekében kezeli az érintett személyes adatait, az érintett jogosult ez ellen az adatkezelés ellen tiltakozni. Tiltakozás esetén a Luszi Speed Kft. csak akkor kezelheti tovább az érintett személyes adatait, ha bizonyítja, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű okai vannak, amelyek (i) elsőbbséget élveznek az érintett jogaival, érdekeivel szemben vagy (ii) amelyek igényérvényesítéshez szükségesek.

 

4.8.      Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatai kezelésére vonatkozó előírásokat a Luszi Speed Kft. megszegi, az érintett panasszal fordulhat a NAIH-hoz mint az adatkezelési tevékenységet végző felügyeleti hatóságához.

 

4.9.      Bírósághoz fordulás joga

Mind a fentiekben felsorolt jogok, mind a felügyeleti hatósághoz fordulás joga érvényesítésétől függetlenül az érintett jogosult a Luszi Speed Kft. mint adatkezelő vagy mint adatfeldolgozó ellen bíróság előtt eljárást kezdeményezni az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme miatt. 

 

4.10.    Kártérítéshez való jog

Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelés következményeként kárt szenved, jogosult annak megtérítését igényelni. Az adatkezeléssel okozott károkért a Luszi Speed Kft. felel, mint adatkezelő. 

Ha a Luszi Speed Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Luszi Speed Kft-től sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben a Luszi Speed Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Luszi Speed Kft. köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Luszi Speed Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, azért őt felelősség nem terheli. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A Luszi Speed Kft. általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv és az Infótörvény szabályai az irányadók. A fenti sérelemdíjra vonatkozó rendelkezések csak jogszabály kötelező rendelkezése esetében alkalmazhatók.

 

Az érintett kérése esetén a Luszi Speed Kft. a jogérvényesítési lehetőségekről részletes tájékoztatást ad.

 

 

5.         IDŐBELI HATÁLY

A jelen Szabályzat 2019. november 25. napjától hatályos. 

 

 

6.         A SZABÁLYZAT ELÉRHETŐSÉGE

A Luszi Speed Kft. biztosítja, hogy a jelen Szabályzat mindenkor elérhető legyen a honlapján (www.luszifood.hu) (a továbbiakban: „Honlap”), továbbá nyomtatott formában a Luszi Speed Kft. központi ügyintézési helyén.

 

 

7.         EGYES ADATKEZELÉSEK

A Szabályzat az alábbiakban bemutatja a Luszi Speed Kft. egyes adatkezelési tevékenységeit és rögzíti az adott adatkezelésre vonatkozó szabályokat. 

 

7.1.      Toborzás során végzett adatkezelés

A Luszi Speed Kft. az új munkatársak keresése során jelentkezők és a jövőben megnyíló álláslehetőségek után érdeklődők személyes adatait kezeli az érintettek hozzájárulása alapján.

7.2.      Munkavállalók személyes adatainak kezelése

A Luszi Speed Kft. működése során a munkavállalói személyes adatait a munkaszerződések teljesítése érdekében, illetve bizonyos jogos érdekei alapján kezeli. 

 

A munkavállalók személyes adatainak kezeléséről a munkavállalók számára a Luszi Speed kft. belső szerverén elektronikus formában mindenkor elérhető és a munkaviszony (egyéb foglalkoztatási jogviszony) létesítésekor a munkavállaló (foglalkoztatott) rendelkezésére bocsátott munkaügyi adatkezelési szabályzat tartalmaz részletes információkat.

 

7.3.      Megrendelők, szerződéses partnerekkel kapcsolatos adatkezelés

A Luszi Speed Kft. tevékenysége kereskedelem. Ennek érdekében a Luszi Speed Kft. megrendelőivel folyamatos kapcsolatot tart fenn, ideértve a Luszi Speed Kft. rendezvényeiről szóló értesítéseket is. A Luszi Speed Kft. a tevékenységét támogató egyes szolgáltatásokat (pl. bérszámfejtés) és az alapanyagokat külső szolgáltatóktól veszi igénybe (alvállalkozók és beszállítók). Ezen szerződéses partnerekkel való kapcsolattartás során szintén adatkezelést végez. 

 

A megrendelőkkel, illetve a beszállítókkal kötött szerződésben, illetve a partnerek által egyéb módon megjelölt kapcsolattartó természetes személyek esetenként eltérhetnek a Luszi Speed Kft. szerződéses partnerét cégszerűen képviselő, a szerződést aláíró és így a személyes adatot érintettként átadni jogosult személytől. Ebben az esetben a Luszi Speed Kft. nem az érintettől szerzi be az érintettre vonatkozó személyes adatokat. A Luszi Speed Kft. a szerződésekben megadott kapcsolattartók alábbi személyes adatait kezeli:

a)         név;

b)        telefonszám;

c)         email cím

d)        beosztás.

 

Az adatkezelés jogalapját a Luszi Speed Kft jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) f) pont) adja, amelyhez a Luszi Speed Kft. elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, az alábbiak szerint.

 

Akár eseti megbízásról, akár hosszú távú együttműködésről van szó, a megrendelővel és az beszállítókkal történő kapcsolattartás elengedhetetlen a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. A szolgáltatási szerződésekben a felek vállalják, hogy a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket az ott megjelölt, illetve esetenként a szerződéses partner által utóbb kijelölt kapcsolattartó személyeknek küldik meg. Ilyen értesítéssel tudja a Luszi Speed Kft. fogadni a megrendelő igényét egy bizonyos termék vagy szolgáltatás iránt. A Luszi Speed Kft.nek jogszerű és valós érdeke fűződik ahhoz, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeit mind a Luszi Speed Kft., mind a szerződéses partner teljesíteni tudja.

 

A Luszi Speed Kft. fenti érdekével szemben az érintettek azon jogos érdeke áll, hogy a Luszi Speed Kft. ne kezelje azon személyes adataikat, amelyeket nem közvetlenül tőlük, hanem munkáltatójuktól, megbízójuktól szerzett meg.

 

A Luszi Speed Kft. az alábbi garanciákat és kockázatcsökkentő lépéseket építi be az adatkezelésbe:

•           A Luszi Speed Kft. korlátozza a kezelt személyes adatok körét a mindennapos kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségekre.

•           A kapcsolattartók személyes adatai nyomtatott formában, a vonatkozó szerződésben rögzített formában kulccsal zárható szekrényekben és irodákban kerülnek tárolásra.           A munkavállalók a kapcsolattartók személyes adatait kizárólag az irodában és céges eszközeiken tárolhatják, azokat kizárólag kapcsolattartási célból, munkahelyi kötelezettségeik teljesítése során használhatják fel. 

•           A kapcsolattartók személyes adatait a Luszi Speed Kft. kizárólag a szerződések teljesítése érdekében végzett kapcsolattartás céljából használja. A kapcsolattartásra a partner igényeinek és a projekt jellegének megfelelő, a munkaidőt és ezzel együtt a magánszférát a lehető legteljesebb mértékben figyelembe vevő időben és módon kerül sor.

•           A kapcsolattartói személyes adatok kezeléséről a Luszi Speed Kft. munkavállalói részére készült adatkezelési útmutató részletes előírásokat tartalmaz.

 

A Luszi Speed Kft. és a kapcsolattartók érdekeinek összevetéséből, továbbá a fenti körülmények figyelembe vételével a Luszi Speed Kft. arra a következtetésre jutott, hogy a kapcsolattartók személyes adatainak kezelése kis mértékben érinti a kapcsolattartók magánszféráját és a fent felsorolt garanciák alacsonyra csökkentik annak kockázatát, hogy a személyes adatokat a szükségesnél szélesebb körben gyűjtsék és használják fel. Ennek megfelelően a Luszi Speed Kft. érdeke elsőbbséget élvez az érintettek érdekei, alapvető jogai és szabadságai ellenében, az adatkezelés ezért a Luszi Speed Kft. jogos érdekei érvényesítése érdekében megengedett.

A Luszi Speed Kft. a kapcsolattartói adatokat a fennálló jogviszony időtartama alatt, illetőleg a jogviszony megszűnését követően, a polgári jogi elévülés (5 év) idejéig az esetleges jogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése érdekében kezeli. Amennyiben a szerződés alapján kifizetés történik, a kifizetéssel kapcsolatban készült és a kapcsolattartó személyes adatait tartalmazó dokumentumok számviteli bizonylatnak minősülnek, amelyeket a Luszi Speed Kft. a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárol. 

 

A kapcsolattartók mint érintettek Luszi Speed Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a fenti 4. pontban olvashat részletesen.

 

7.4.      Termékbemutató tevékenység során végzett adatkezelés

A Luszi Speed Kft. az érdeklődőknek alkalmanként termékbemutatót tarthat. A bemutató tevékenység során a Luszi Speed Kft. birtokába kerülnek a bemutatón résztvevő természetes személyek adatai

7.5.      Honlappal kapcsolatos adatkezelés

A Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, amelyekre a Honlapon található hivatkozás vezet (pl. Facebook, Youtube, LinkedIn). Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Luszi Spee Kft. semmilyen felelősség nem terheli.

E pont tekintetében az érintett alatt azt a személyt is érteni kell, aki a Honlapot felkeresi és a Honlapot böngészi. 

 

A Honlap sütiket használ. A sütit a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. Az „Elfogadás” gombra kattintással az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az eszköze a sütiket tárolja. A sütik kódolt adatsorok, elérési útvonalak, amelyeket a Honlapra látogató érintett böngészője tárol és ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Amikor az érintett legközelebb a Honlapra látogat, a böngészője beolvassa a sütit, és azt az információt vagy elemet jeleníti meg a Honlapon, amely eredetileg beállította a sütit (pl. választott nyelv). A sütik általában a Honlapra való fellépéssel vagy annak elhagyásával tárolódnak el. A sütik az érintett személyazonosságának megállapításához nem használhatók, és nem befolyásolják az érintett eszközének teljesítményét. Típustól függően ezen fájlok a böngészési munkamenet végével (ideiglenes sütik) vagy hosszabb idő után (állandó sütik) törlődnek. A sütikkel kapcsolatos technológiáról és a sütik működéséről további információt talál például a www.allaboutcookies.org oldalon.

 

A sütik a következő célokra használhatók:

•           Weboldal teljesítménymérése;

•           Böngészés elemzése;

•           Feliratkozási szokások mérése;

•           Releváns reklámok megjelenítése.

 

Az érintett az internetes böngészője megfelelő beállításával meghatározhatja a sütik tárolásának és azokhoz való hozzáférés feltételeit. A legtöbb böngésző alapértelmezett beállítása általában elfogadja a sütiket. Jóllehet az érintett teljesen letilthatja a sütiket, vagy beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az küldjön figyelmeztetést akkor, ha sütit küld. A sütik fogadásának megelőzése vagy a beállítások elvégzése érdekében az érintettnek a böngésző beállításait kell megváltoztatni. A sütik letiltására vagy engedélyezésére vonatkozó információ a böngésző „Súgó” menüpontjában található. 

 

A népszerű böngészők esetében a sütik beállításával kapcsolatos tájékoztatás a következő linkeken érthető el:

•           Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

•           Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/questions/new/desktop/cookies;

•           Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu;

•           Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies

•           Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

 

A Honlap mobil készülékről történő felkeresése során használt sütikről további információ az alábbi oldalakon érhető el:

•           Android: https://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html

•           Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 

•           Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

•           SafariiOS: https://support.apple.com/kb/PH5042

•            

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Luszi Speed Kft.

A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

7.6.      Marketing célú adatkezelés

A Luszi Speed Kft. potenciális új szerződéses partnerek kapcsolattartóinak személyes adatait (név, elérhetőségek) marketing célú megkeresések küldése céljából kezeli. 

A marketing célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135228/2017

 

7.6.1.   Hírlevél

 

Az adatkezelés jogalapja a címzett előzetes hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozással ad meg. 

 

Amennyiben a hírlevél címzettje leiratkozik a hírlevélről, ezt a Luszi Speed Kft. a hozzájárulása visszavonásának tekinti és a leiratkozás észlelésétől kezdve több hírlevelet a címzettnek nem küld, a címzetti listából törli. 

 

7.6.2.   Közvetlen megkeresések

Az érdeklődő érintett kifejezett önkéntes hozzájárulása alapján a Luszi Speed Kft. reklámanyagokkal, promóciós ajánlatokkal keresi meg ezeket az érintetteket.

 

Az érintett a (nulladik) hozzájárulását az alábbi csatornákon adhatja meg:

•           a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap beküldése előtt opcionálisan választható a marketing célú megkeresésekhez történő hozzájárulás beikszelése;

•           telefonos megkeresés esetén szóban, de ilyen esetben is mindenkor megerősíti email-ben;

•           kampányok alkalmával, az adott weboldalon, szórólapon, stb. felajánlott, marketing célú megkeresésekhez való hozzájárulás bejelölésével.

 

A kapcsolatfelvételi űrlap beküldése során adott hozzájárulás emailben érkezik meg a luszifood@gmail.com email címre, amihez a marketinges munkatárs fér hozzá. A megkeresések kapcsán kezelt adatokat a Luszi Speed Kft. a megkeresés elintézését követően haladéktalanul törli.

 

Az érintett bármikor, a luszifood@gmail.com email címre küldött nyilatkozatával visszavonhatja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, amely esetben a Luszi Speed Kft. törli az érintett személyes adatait nyilvántartásaiból.

 

7.6.3.      Bemutatókkal kapcsolatos adatkezelés

A Luszi Speed Kft.rendszeresen tart bemutatókat a forgalomban lévő és újonnan bevezetésre kerülő termékekről.Az érdeklődők az aktuálisan meghirdetett szemináriumokra, bemutatókra a Honlap erre a célra elkülönített aloldalán jelentkezhetnek. Az érdeklődőtől a Luszi Speed Kft. a neve, cége neve, beosztása, email címe, telefonszáma megadását kéri, amely adatokat a Luszi  Speed Kft. A jelentkezés beküldése előtt külön jelölőnégyzetben megadott kifejezett hozzájárulás alapján, a bemutatóval kapcsolatos információk megosztása, a részvételi jogosultság ellenőrzése és kapcsolattartás céljából kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A jelentkező a Szeminárium jelentkezési oldalán feliratkozhat a Luszi Speed Kft. hírlevelére, továbbá hozzájárulását adhatja egyéb direkt-marketing megkeresésekhez is. Utóbbiakra a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb módokon is lehetősége van.

 

A jelentkező személyes adatai egy webszerveren tárolt adatbázisba kerülnek, és a védett elektronikus adatbázist a Luszi Speed Kft. marketing munkatársa kezelheti. A Luszi Speed Kft. a jelentkező személyes adatait 1 év elteltével törli, amennyiben a jelentkező nem járult hozzá a közvetlen megkeresésekhez és/vagy a hírlevél-küldéshez, illetve, ha a jelentkezővel nem létesül ügyfélkapcsolat. A bemutatón résztvevőktől a Luszi Speed Kft. külön nyilatkozaton kér hozzájárulást képmásuk és a róluk készült videófelvételek későbbi felhasználására

 

7.         ADATTOVÁBBÍTÁS 

A Luszi Speed Kft. a megrendelőkkel és a beszállítókkal kötött megállapodásokon keresztül biztosítja, hogy a szerződéses partnerek a személyes adatokat a továbbítást követően is a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljék. 

 

Amennyiben Luszi Speed Kft. harmadik országba továbbít személyes adatokat, erre a GDPR 44-49. cikkeiben foglalt feltételek valamelyikének teljesülése esetén kerül sor.

 

Jogszabály felhatalmazása alapján meghatározott hatóságok, szervezetek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Luszi Speed Kft-t A Luszi Speed Kft. ezen hatóságok, szervezetek részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

8.         ADATBIZTONSÁG

A Luszi Speed Kft.egy átfogó adatbiztonsági rendszert (a továbbiakban: „Adatbiztonsági Rendszer”) alakított ki és tart fenn, amely adminisztratív, technikai, fizikai, műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket, garanciákat foglal magában (ideértve szükség szerint az álnevesítést és titkosítást is) annak érdekében, hogy a személyes adatok bizalmas jellegét, biztonságát, integritását és hozzáférhetőségét biztosítsa, továbbá megvédje azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megosztástól, módosítástól és a megsemmisítéstől. 

 

Az Adatbiztonsági Rendszer részletes működéséről az Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezik.

 

 

9.         ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

A Luszi Speed Kft. mint adatkezelő köteles a személyes adatokkal kapcsolatosan kockázatokat hordozó adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenteni a NAIH-hoz. 

 

Adatvédelmi incidensre utaló jel esetén a Luszi Speed Kft. munkavállalóit értesítési kötelezettség terheli. Az adatvédelmi incidens kivizsgálása és a hatósági bejelentés megtétele a Luszi Speed Kft. rendszergazdájának feladata, a vezetőséggel szoros együttműködésben. A rendszergazda a vizsgálat során az alábbi körülményeket deríti fel:

•           incidens jellege;

•           az érintettek kategóriái és hozzávetőleges száma; 

•           az incidenssel érintett adatok kategóriái és hozzávetőleges száma;

•           az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy adatvédelmi incidens történt, a rendszergazda intézkedik a hatósági bejelentés iránt. A rendszergazda az adatvédelmi incidens orvoslására intézkedési tervet készít, beleértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatvédelmi incidensek kezelésének részletes szabályait az Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza.

 

 

10.       FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

A Luszi Speed Kft. által végzett adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben további információ vagy iránymutatás az alábbi személyektől közvetlenül is kérhető:

 

Név: Lukács Elvira

Email: lukacs.elvira@gmail.com 

Telefon: +36 30 5252883

 

Kelt: Budapest, 2020. november 11.

 

 

---